Γραπτή ερώτηση E-012092/11 Oreste Rossi (EFD) προς την Επιτροπή. Καταπολέμηση του Anoplophora glabripennis