Γραπτή ερώτηση E-011615/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) προς την Επιτροπή. Η φαρμακολογική έρευνα και το πρόβλημα των αντιβιοτικών