Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα: «Ο ρόλος των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” »