Γραπτή ερώτηση E-010204/10 Alan Kelly (S&D) προς την Επιτροπή. Στόχος 3 % του ΑΕγχΠ για έρευνα και ανάπτυξη