Γραπτή ερώτηση E-9301/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Ανάπτυξη προγραμμάτων για τη νοσηλεία και φύλαξη ψυχικά ασθενών καταδικασμένων με βάση τον Ποινικό Κώδικα