Γραπτή ερώτηση E-9940/10 Giancarlo Scottà (EFD) προς την Επιτροπή. Φυτείες βιοκαυσίμων