Γραπτή ερώτηση E-009159/11 Sergio Berlato (PPE) προς την Επιτροπή. Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και ενίσχυση των ανέργων