Γραπτή ερώτηση E-005289/11 Oldřich Vlasák (ECR) προς το Συμβούλιο. Εφαρμογή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την αρχιτεκτονική