Γραπτή ερώτηση E-011012/10 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Περιφερειακή ζώνη Εθνικού Δρυμού Οίτης