Ανακοίνωση της Επιτροπής — Κοινοποίηση των τίτλων εκπαίδευσης — Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (Παράρτημα V) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ