/* */

Γραπτή ερώτηση E-5664/10 Kinga Gál (PPE) προς την Επιτροπή. Εφαρμογή της υποχρεώσεως διασυνοριακής μεταφοράς συντάξεως