Γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής συμπράξεων και δεσποζουσών θέσεων που διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση, της 26ης Μαρτίου 2012 , σχετικά με σχέδιο απόφασης στην υπόθεση COMP/39.462 (2) — Μεταφορά εμπορευμάτων — Εισηγητής: Σλοβακική Δημοκρατία