Τελική έκθεση του Συμβούλου ακροάσεων στην υπόθεση COMP/38.636 — Rambus