Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με τo άρθρο 17 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα — Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκμετάλλευση τακτικών αεροπορικών γραμμών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας που ορίζονται στην προκήρυξη που δημοσιεύεται στην ΕΕ C 133 της 22ας Μαΐου 2010 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)