Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2006 του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία