Υπόθεση C-215/12 P: Αναίρεση που άσκησε στις 9 Μαΐου 2012 η Grazer Wechselseitige Versicherung AG κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο τμήμα) στις 28 Φεβρουαρίου 2012 στην υπόθεση T-282/08, Grazer Wechselseitige Versicherung AG κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής