Υπόθεση T-363/10: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Νοεμβρίου 2011 — Abbott Laboratories κατά ΓΕΕΑ (RESTORE) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού λεκτικού σήματος RESTORE — Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009 — Προσβολή του δικαιώματος ακροάσεως — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Άρθρο 75, πρώτη και δεύτερη περίοδος, του κανονισμού 207/2009]