Γραπτή ερώτηση E-7340/10 Kriton Arsenis (S&D) προς την Επιτροπή. Δίνες πλαστικών απορριμμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον της ΕΕ