Γραπτή ερώτηση E-010431/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) προς την Επιτροπή. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη