Γραπτή ερώτηση E-3499/04 υποβολή: Proinsias De Rossa (PSE) προς την Επιτροπή. Συμμόρφωση προς την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-117/00 (άγρια πτηνά στα όρη Owenduff-Nephin Beg στο Mayo)