Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2010 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1