Γραπτή ερώτηση P-5576/09 υποβολή: Ramon Tremosa I Balcells (ALDE) προς την Επιτροπή. Κρίση στον τομέα των ξηρών καρπών