/* */

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 21. juni 2012 Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 21. juni 2012.#Mahagében Kft mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (sag C-80/11) og Péter Dávid mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (sag C-142/11).#Anmodninger om præjudiciel afgørelse indgivet af Baranya Megyei Bíróság og af Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság.#Beskatning – moms – sjette direktiv – direktiv 2006/112/EF – ret til fradrag – betingelser for udøvelse – artikel 273 – nationale foranstaltninger til bekæmpelse af svig – nationale afgiftsmyndigheders praksis – nægtelse af ret til fradrag i tilfælde af retsstridig adfærd udvist af udstederen af fakturaen for de goder eller tjenesteydelser, i forhold til hvilke der anmodes om udøvelse af denne ret – bevisbyrde – den afgiftspligtige persons forpligtelse til at sikre sig og bevise, at udstederen af denne faktura har udvist en retmæssig adfærd.#Forenede sager C-80/11 og C-142/11.