Υπόθεση T-535/10: Προσφυγή της 22ας Νοεμβρίου 2010 — Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας κατά ΓΕΕΑ — Garmo (GAZI Hellim)