Υπόθεση C-78/12: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Administrativen sad Sofia-grad (Βουλγαρία) στις 14 Φεβρουαρίου 2012 — Evita-K EOOD κατά Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» , Σόφια