Γραπτή ερώτηση E-011729/11 Elisabetta Gardini (PPE) προς την Επιτροπή. Η υπόθεση Mediator