Pozícia Rady v prvom čítaní (EÚ) č. 3/2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o rozdeľovanie potravín najodkázanejším osobám v Únii Prijatá Radou 23. januára 2012