Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2876/2000, annettu 28 päivänä joulukuuta 2000, tiettyjen Turkista peräisin olevien tavaroiden yhteisön tariffikiintiön avaamisesta (2001) (EYVL L 333, 29.12.2000)