Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2876/2000 της Επιτροπής, της 28ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με το άνοιγμα κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για ορισμένα εμπορεύματα καταγωγής Τουρκίας (2001) (ΕΕ L 333 της 29.12.2000)