Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.6104 — Safran/SNPE Matériaux Energétiques/Regulus) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ