Γραπτή ερώτηση E-0245/10 υποβολή: Nessa Childers (S&D) προς την Επιτροπή. Παράλειψη εφαρμογής της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ιρλανδική κυβέρνηση