Заключение на генералния адвокат г‑н N. Jääskinen, представено на 1 март 2012 г.