Γραπτή ερώτηση P-009485/11 Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) προς το Συμβούλιο. Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ και τουρκικές απειλές