Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 144/2012 της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2012 , σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία