Γραπτή ερώτηση E-005581/11 Gay Mitchell (PPE) προς την Επιτροπή. Εμπόριο