2010/802/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2010 , για την απαλλαγή ορισμένων περιπτώσεων παρατυπίας που προκύπτουν από ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής για την προγραμματική περίοδο 2000-2006 από τις ειδικές απαιτήσεις αναφοράς που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1681/94 και στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/94 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 9244]