Γραπτή ερώτηση E-007376/11 Andreas Mölzer (NI) προς την Επιτροπή. Κερδοσκοπία από την κατάρρευση των κρατικών ομολόγων