Γραπτή ερώτηση P-006012/11 Guido Milana (S&D) προς την Επιτροπή. Παρέκκλιση του άρθρου 13 του κανονισμού για τη Μεσόγειο Θάλασσα σχετικά με το σχέδιο διαχείρισης των υδραυλικών δραγών για την αλιεία μαλακίων