Γραπτή ερώτηση E-010331/10 Ivo Belet (PPE) προς την Επιτροπή. Υποτροφίες Erasmus