Γραπτή ερώτηση E-011542/11 Niki Tzavela (EFD) προς την Επιτροπή. Ελληνικά στατιστικά