Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7793 — Lone Star Fund IX / MRH) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)