Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.5987 — Zublin/VMT/ITC JV) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ