Γραπτή ερώτηση E-010574/11 Hans-Peter Martin (NI) προς την Επιτροπή. Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις φυσικού αερίου