Υπόθεση C-78/19 P: Αναίρεση που άσκησε στις 31 Ιανουαρίου 2019 η WL κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 29 Νοεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-493/17, WL κατά ERCEA