Γραπτή ερώτηση E-4978/10 Marita Ulvskog (S&D) προς την Επιτροπή. Δράση της ΕΕ στη Διάσκεψη της CITES και η συνέχεια που δίδεται