Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 967/2006 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2006 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά την παραγωγή εκτός ποσόστωσης στον τομέα της ζάχαρης