Υπόθεση T-451/10: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 21ης Ιουλίου 2011 — Fuchshuber Agrarhandel κατά Επιτροπής (Αγωγή αποζημιώσεως — Κοινή γεωργική πολιτική — Διαρκείς δημοπρασίες για την επαναπώληση σιτηρών στην κοινοτική αγορά — Εξουσία ελέγχου της Επιτροπής — Κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου που απονέμει δικαιώματα σε ιδιώτες — Αγωγή προδήλως στερούμενη νομικού ερείσματος)