Γραπτή ερώτηση E-7941/10 Martin Ehrenhauser (NI) προς την Επιτροπή. Αίτηση στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο