Υπόθεση C-144/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Kammergericht Berlin (Γερμανία) στις 18 Μαρτίου 2010 — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), ίδρυμα δημοσίου δικαίου, κατά JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch