Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2010